Algemene voorwaarden Civilence B.V.

Klik hier voor een printbare versie van onze algemene voorwaarden.

 1. Civilence B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Amsterdam, opgericht naar Nederlands recht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 34285543 (hierna te noemen: “Civilence”).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede ten behoeve van: (i) alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, in dienst zijn/waren van of verbonden zijn/waren aan Civilence en hun erfgenamen; (ii) alle aandeelhouders, voormalige aandeelhouders, bestuurders, voormalige bestuurders, gevolmachtigden en voormalig gevolmachtigden van Civilence en hun erfgenamen; en (iii) alle praktijkvennootschappen met wie Civilence een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en (middellijk) aandeelhouders.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens Civilence ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van (kandidaat-) notaris, (juridisch en niet juridisch) medewerker of anderszins. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Civilence, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de in artikel 2 genoemde (rechts)personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun ontbinding of dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 5. De uitvoering van aan Civilence verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 6. Iedere beroepsaansprakelijkheid van Civilence is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Civilence in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de opdrachtgever is betaald, met een maximum van EUR 50.000. Elke vordering jegens Civilence en/of jegens de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.
 7. Civilence geeft geen fiscaal advies van welke aard of in welke vorm dan ook en onze adviezen dienen ook niet als zodanig te worden beschouwd, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
 8. Civilence is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld accountants, fiscalisten, Kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten en/of notariskantoren etc. Civilence is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever vrijwaart Civilence tegen alle aanspraken van derden, de door Civilence in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Civilence Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door Civilence worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Civilence gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
 9. De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor gebeurtenissen, handelingen en het nalaten daarvan en gelden tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door Civilence bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt.
 10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Civilence van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Op verzoek wordt van op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.
 11. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Kosten van invorderingsmaatregelen komen – met een minimum van 10% van het openstaande saldo – ten laste van de opdrachtgever.
 12. Civilence is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Civilence na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens
  is Civilence gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. Civilence heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.
 13. Civilence heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Civilence in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 14. Civilence is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Civilence een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 15. Civilence houdt de gelden die zij in het kader van de uitvoering van de opdracht onder zich heeft op een kwaliteitsrekening bij een in Nederland gevestigde bank. Civilence is niet aansprakelijk voor kosten of aansprakelijkheden veroorzaakt door handelen of nalaten door de bank of niet nakoming van de verplichtingen van de bank. Negatieve rente over de gehouden gelden van de cliënt of een derde in rekening brengt, komt ten laste van de cliënt respectievelijk de derde en kan in mindering worden gebracht op het gestorte bedrag.
 16. Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. Civilence is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronische handelsverkeer, en van artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het handelsverkeer elektronisch worden aangegaan.
 17. Civilence verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten en daar werkzame personen in het kader van haar dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring en cookieverklaring op de website van Civilence: www.civilence.com.
 18. Op de dienstverlening door Civilence inzake consumententransacties is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Deze regeling is raadpleegbaar via www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 19. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door Civilence is Nederlands recht exclusief van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 20. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. Bij een discrepantie tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling daarvan is de Nederlandse tekst beslissend.
 21. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.